Logo plein bleu Shape Law à Bruxelles.
Bannière kaki clair Shape Law.
Forme de demi-cercle kaki Shape Law.
Demi-cercle vert Shape Law.
Bannière bleu Shape Law.
forme de cercle verte Shape Law.

Geschillen en alternatieve geschillenbeslechting

Wanneer wij voor geschillen worden geraadpleegd, gebruiken we onze juridische expertise om een economisch aanvaardbare oplossing te vinden

Wij beginnen aan onze opdrachten altijd met strategisch advies en een voorafgaande risicobeoordeling. Waar mogelijk en voor zover partijen dit wensen, geven wij de voorkeur aan alternatieve wijzen van geschillenbeslechting (begeleide onderhandelingen, bemiddeling, …).

De meeste leden van ons kantoor zijn door de Federale Bemiddelingscommissie erkend als bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken.

In bepaalde gevallen kan bemiddeling een interessant alternatief bieden voor slepende en kostelijke gerechtelijke procedures. Dankzij de bemiddelingstechnieken die we als advocaat-bemiddelaars machtig zijn, kunnen we partijen helpen zelf een akkoord te bereiken om hangende geschillen op te lossen, zonder dat ze daarvoor hun geschil aan de rechter moeten voorleggen.

Bemiddeling is een vrijwillige en vertrouwelijke geschillenregeling geleid door een neutrale derde: de bemiddelaar, die onafhankelijk en onpartijdig is. Deze kiest geen kant voor een der partijen. Hij treedt niet op als juridisch raadgever, rechter of arbiter. Hij heeft geen bijzonder of persoonlijk belang, rechtstreeks of onrechtstreeks, bij de oplossing van het geschil.

De bemiddelaar zal alles in het werk stellen om de dialoog tussen de partijen te herstellen door constructieve gesprekken aan te gaan binnen een vertrouwelijk kader, met de bedoeling hen te helpen een overeenkomst te bereiken die voor beide partijen aanvaardbaar is.

Bij bemiddeling spelen partijen een zeer actieve rol. Met de hulp van de bemiddelaar zullen zij ertoe worden gebracht zelf de voorwaarden van hun oplossing te bepalen.

 

De gevonden oplossingen kunnen indien nodig worden gehomologeerd door een rechter.

Wanneer een bemiddeling loopt, wordt er geen procedure gevoerd of wordt de hangende procedure opgeschort.

Logo plein kaki clair Shape Law.